VERKOOPSVOORWAARDEN


  1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen beheerst door deze algemene voorwaarden. De klant verklaart dat hij hiervan kennis heeft genomen en ze integraal aanvaardt. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

  2. Alle facturen zijn contant betaalbaar binnen 30 dagen. Iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1% per maand meebrengen voor de debiteur, naast een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 50 Euro. Deze schadevergoeding kan verhoogd worden met de kosten voor eventuele gerechts- en procedurekosten. Korting voor contante betaling wordt niet toegestaan.

  3. Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen zijn enkel ter inlichting gegeven en zijn niet bindend. In geval van vertraging heeft de klant geen recht op een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  4. De klant moet de uitgevoerde werken onmiddellijk nazien. Iedere klacht of betwisting nopens de kwaliteit of conformiteit van de uitgevoerde werken moet ons schriftelijk gesignaleerd worden binnen de vijf werkdagen na uitvoering, bij gemotiveerde aangetekende brief, zoniet wordt de klacht niet meer in aanmerking genomen. Iedere door ons erkende gebrekkige uitvoering zal heruitgevoerd worden, tenzij dit niet mogelijk is of de kostprijs ervan niet in verhouding staat met de ernst van het gebrek, in welk geval een creditering van de factuur zal gebeuren overeenkomstig het aanvaarde gebrek. Onze verantwoordelijkheid wordt hoe dan ook beperkt tot de heruitvoering of deze creditering, volgens onze vrije keuze. Geen enkele bijkomende terugbetaling of, schadevergoeding kan van ons geƫist worden voor om het even welke reden.

  5. De klant is ertoe gehouden alle redelijke maatregelen te nemen om de omvang van de schade en de aansprakelijkheid van de leverancier te beperken. De leverancier is er in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet naleven van deze verplichting.

  6. De voorbehoudsloze betaling van de factuur, zelfs de betaling van een deel van het factuurbedrag, staat gelijk met de goedkeuring van de factuur en de werken.

  7. Wanneer facturen of voorschotfacturen niet betaald zijn binnen de gestelde termijn, heeft de klant geen rechten op schadevergoeding voor de niet-afwerking of niet-levering en ook niet op de schade die ontstaat doordat de afwerking niet verder doorgaat.

  8. Indien de klant beslist om af te zien van de gehele of gedeeltelijke bestelling en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden ten zijnen nadele en zal hij aan ons een schadevergoeding verschuldigd zijn. De grootorde van deze schadevergoeding dient door ons bewezen te worden, maar bedraagt minimum 20% van de afgesproken prijs, ook in het geval wij geen schade bewijzen.

  9. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Kortrijk bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing.

  10. Het gaat om een dienstverlening, dus geldt steeds een BTW-tarief van 21%.